.:home:.     .:galeria:.     .:kontakt:.      Dziś jest :

 

 

  .:Regulamin żłobka:.

1.Żłobek przeznaczony jest dla dzieci zdrowych w wieku od od 4 miesięcy do lat 3.
2.Prawo do korzystania ze żłobka samorządowego mają dzieci, których Rodzice zameldowani są na terenie Gminy Kraków.
3.Podstawą przyjęcia dziecka do żłobka jest zawarcie umowy podpisanej najpóżniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce.
4.Rodzice zobowiązani są do zawiadomienia o każdorazowej zmianie dotyczącej miejsca zamieszkania lub numeru telefonu.
5.Do żłobka przyjmowane są dzieci zdrowe z aktualnym zaświadczeniem lekarskim.
6.Odpłatność za żłobek należy uiszczać z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Niezapłacenie w terminie powoduje naliczenie odsetek karnych i zgodnie z umową zawartą między Kierownikiem a Rodzicami nieprzyjęcie dziecka do żłobka i wypowiedzenie umowy.
7.Wskazanym jest przyprowadzanie dzieci do żłobka w godzinach 6.30 do godziny 8.00.
8.Dziecko wchodzące na grupę przekazywane jest przez Rodzica/Opiekuna pracownikowi żłobka. Bezwzględnie zabrania się wpuszczania dziecka samego.
9.Odbiór dzieci do godziny 17.00.
10.Rodzic/Opiekun po odebraniu dziecka z grupy od pracownika żłobka podejmuje tym samym pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo na terenie żłobka.
11.Podczas imprez okolicznościowych odbywających się w żłobku przez okres trwania występów, dzieci są pod opieką pracowników. Po zakończeniu występów Rodzice/Opiekunowie powinni w trakcie pobytu w placówce zapewnić swoim dzieciom opiekę. Dzieciom, których Rodzice nie są obecni opiekę zapewniają opiekunki.
12.Zabrania się Rodzicom i dzieciom wchodzenia do pomieszczeń służbowych.
13.Zabrania się dzieciom biegania po schodach.
14.Dla Rodziców rozpoczynających pracę póżniej niż godzina 8-a istnieje możliwość indywidualnego ustalenia z Kierownikiem placówki godzin przyjęcia dziecka do żłobka.
15.W przypadku planowanej nieobecności dziecka w placówce Rodzice/ Opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie Kierownika lub pracowników grupy w dzień poprzedzający nieobecność dziecka lub w dniu bieżącym jednak nie póżniej niż do godziny 8.15.
16.W przypadku zachorowania dziecka ( np. podwyższona temperatura, biegunka) Rodzice zobowiązani są do odebrania go, natychmiast po zawiadomieniu telefonicznym. Po powrocie do żłobka wymagane jest zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zdolność dziecka do uczęszczania do placówki.
17.Po nieobecności dziecka w żłobku powyżej 3 dni z powodu choroby wymagane jest zaświadczenie lekarskie.
18.W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakażnej, Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia Kierownika Żłobka.
19.Dziecko powinno być odebrane przez Rodziców/Opiekunów, ewentualnie przez inne osoby upoważnione pisemnie przez rodziców dziecka.
20.Osobom nie posiadającym upoważnienia od Rodziców i nie legitymującym się dowodem tożsamości dzieci nie będą wydawane.
21.Osobom będącym pod wpływem alkoholu i osobom niepełnoletnim dzieci nie będą wydawane.
22.Zabrania się zakładania dzieciom kolczyków, pierścionków, koralików i innych ozdób, jak również przynoszenia do żłobka prywatnych zabawek szczególnie małych, ostrych, zagrażających bezpieczeństwu dzieci. Dozwolone są pluszaki.
23.Dziecko do żłobka winno być oddane czyste ( czysta głowa, obcięte paznokcie, czysta bielizna i ubranko ). Niedopuszczalne jest zabieranie, względnie pożyczanie bielizny i odzieży stanowiącej własność zakładu lub innego dziecka.
24.Za rzeczy pozostawione w szatniach Kierownik i personel grupy nie odpowiada.

Warunkiem uczęszczania dziecka do żłobka jest bezwzględne przestrzeganie regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 
Copyright (c) 2003: Sadlej Family